Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy, s.r.o. Krupina


Sídlo: Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina


Štatutárny zástupca: Ing. Albert Macko  – konateľ

IČO: 31616798

DIČ : 2020474280

 

 

Mestské lesy, s.r.o.  v roku 2015 realizovali 3 nasledovné  projekty z prostriedkov EÚ :

 

 

 

4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom , modernizáciou alebo a   prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

Cieľom projektu je rekonštrukcia lesnej cesty kategórie  2L na odvoznú lesnú cestu kategórie 1L dosiahnutie hustoty lesnej dopravnej nie vyššej ako je optimálna a sprístupnenie lesa v oblasti rubnej zrelosti a tým dosiahnutie optimálnych nákladov na ťažbovú činnosť, prispieť k zlepšeniu obhospodarovania lesov s dosahom na lepšie viazanie CO2, zníženie spotreby palív, zníženie prejazdov po lesnej pôde, čo priamo vplýva na ochranu životného prostredia.

 

Projekt prispeje k podpore trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov a prispeje k fokusnej oblasti 2C zlepšenia hospodárskeho výkonu lesných podnikov.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.3. Podpora na investície škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

 

 

Cieľom  projektu je zavedenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, zachytávanie prívalových dažďov na horských tokoch, zmiernenie eróznych procesov ako aj akumulácia vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. a tým dosiahnuť zabránenie vzniku povodňových škôd nielen na lesných pozemkoch, ale aj na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch v extraviláne mesta a na samotnom intraviláne mesta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených  požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

 

 

Cieľom  projektu je revitalizácia lesných spoločenstiev a obnova produkčného potenciálu súborom opatrení v lesoch zničených a výrazne destabilizovaných vetrovou kalamitou a poškodenie hmyzom Ips acuminatus, Ips sexdentatus a hubou Gremmeniella abietina a v roku 2014 ďalšou vetrovou kalamitou  a to realizáciou preventívnych a ochranných opatrení pre zvýšenie ekologickej stability, zlepšenie verejno-prospešných funkcií lesov ako aj udržanie produkčnej schopnosti lesov.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------