ÚVOD

Mestské lesy, s.r.o. Krupina je obchodná organizácia, ktorá vznikla dňa 1. októbra 1994 v zmysle novely zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a od Stredoslovenských lesov SR, odštepného lesného závodu Krupina prevzalo podstatnú časť svojho majetku. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 14.10.1994.

 

Hospodári na výmere 4600 ha lesnej pôdy s ročným objemom ťažby (približovanie, odvoz a manipulácia) 18 tis. m³(v súčasnej dobe plnenia harmonogramu spracovania kalamity je ročný objem ťažby 26 tis. m³).

 

 

Okrem ťažbovej činnosti v rámci ktorej zásobuje obyvateľov palivovým drevom, vykonáva práce na plantážach vianočných stromčekov, robí opravu a údržbu zvážnic a iné služby pre organizácie na území mesta. Obhospodaruje lesnú škôlku o výmere 0,40 ha o produkčnej ploche 0,32 ha, kde sa ročne vypestuje okolo 50 000 schopných sadeníc. Výška pestovnej činnosti predstavuje 67 992 € ročne.

 

 

Ročné zalesňovanie sa pohybuje od 10-12 ha lesnej pôdy a spoločnosť robí 84 ha prerezávok ročne.